Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – UKIDANJE MJERA PRIPRAVNOSTI
Datum: 16.03.2020.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Bosansko- podrinjskom kantonu Goražde se donosi za moguće posebne situacije u kojima su prekoračene granične vrijednosti kvaliteta zraka, pragovi upozorenja i pragovi uzbune, a kojima mogu biti ugroženi zdravlje ljudi i okoliš.

Planom se utvrđuju vrste rizika i opasnosti, postupak i mjere za uklanjanje opasnosti, mjere u epizodnim situacijama za smanjenje povećanih koncentracija zagađujućih materija, subjekti zaduženi za primjenu mjera, odgovornost i ovlaštenja u vezi sa primjenom Plana, te subjekti zaduženi za nadzor provođenja mjera.

Plan se primjenjuje na području Bosansko – podrinjskog kantona Goražde: Grad Goražde, Foča u FBiH, Pale u FBiH.

16.01.2020. godine, na prijedlog Stručnog tijela za kooridnaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka u BPK Goražde proglašena je epizoda „Pripravnost“, za kompletno područje Grada Goražda, jer su ispunjena sva tri uslova predviđena pomenutim Planom.

 

Prema Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definisanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka, epizode se proglašavaju na osnovu izmjerenih ili proračunatih prosječnih vrijednosti koncentracija zagađujućih materija u zraku, konstatovanih na području Kantona, a u skladu sa graničnim i tolerantnim vrijednostima kvaliteta zraka , pragovima upozorenja i pragovima uzbune.

Stručno tijelo za kooridnaciju i nadzor Plana interventih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u BPK uputilo je dopis Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde, u kojem se predlaže ukidanje epizode “Pripravnost” za kompletno područje Grada Goražda, jer je došlo do poboljšanja kvaliteta zraka.

Rezultati mjerenja zagađujućih materija u zraku na području Grada Goražda na referentnoj mjernoj stanici “Rasadnik” ne pokazuju prekoračenja dozvoljenih vrijednosti, čime su se stekli uslovi za ukidanje epizode “Pripravnost”.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.