Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Plan nabavki Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017. godinu
Datum: 28.04.2017.

http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2017/04/plan-nabavki-za-2017.-godinu.pdf

 

R/B PREDMET NABAVKE ŠIFRA JRJN PROCJENJEA VRIJEDNOST VRSTA POSTUPKA OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA OKVIRNI DATUM ZAKLJUČIVANJA UGOVORA

 

IZVOR FINANSIRANJA SLUŽBA KOJA POKREĆE POSTUPAK NAPOMENA
 

U  S  L  U  G  E

1.  

Izrada studije sa programom razvoja informacionog sistema o otpadu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

 

20.000 Konkurentski zahtjev 15.05.2017. 20.06.2017. Vlastita namjenska  sredstva Služba za zaštitu okoliša
2.  

Izrada Studije energetskog potencijala Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

 

50.000 Konkurentski zahtjev 01.06.2017. 20.07.2017. Vlastita namjenska  sredstva Služba za zaštitu okoliša
3.  

Izrada plana interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađena zraka u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

5.000 Direktni sporazum 25.05.2017. 15.06.2017. Vlastita sredstva Služba za zaštitu okoliša
 

R  O  B  E

2. Nabavka opreme  

 

3500

Okvirni sporazum Vlastita sredstva Vlada BPK-a  Goražde Nabavka  opreme vršit će se na osnovu Okvirnog sporazuma koji je sa odabranim ponuđačem zaključilaVlada BPK-a Goražde

 

R  A  D  O  V  I
1.

 

Izvođenje radova na sanaciji sokla na fasadnim zidovima objekata na kojima je izvršena nadogradnja stambenih jedinica u ul. M.Tita, Meha Drljavića i Jusufa Duhovića u Goraždu 12.000 Konkurentski zahtjev

 

28.04.2017. 20.05.2017. Vlastita

namjenska

sredstva

Kantonalni stambeni fond
Izvođenje radova na sanaciji oštećenja na stambenoj jedinici koja se nalazi u ul. Mevsuda Bajića Baje 37/6 u Vitkovićima 4.000 Konkurentski zahtjev

 

28.04.2017. 20.05.2017. Vlastita

namjenska

sredstva

Kantonalni stambeni fond

 

 

 

MINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE     I ZAŠTITU OKOLINE BPK-a GORAŽDE

    

                                                                                                                                                                                                                                                         M I N I S T A R

                           Slobodan Janković dipl.ing.građ.


Goražde,28.04.2017. godine

Broj: 09-14-233/17

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.