Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Nadležnosti

Kantonalno ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline vrši:

 • upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prostorno planiranje,
 • izgradnju i uređenje zemljišta na kantonalnom nivou,
 • pripremanje progama za donošenje prostorne i urbanističke dokumentacije,
 • regulisanje i osiguranje prostornog planiranja i urbanističkog uređenja pripremanjem razvojnih planova (prostorni plan urbanistički plan, urbanistički red), kao i provedbenih planova (regulacioni plan, urbanistički projekat) i druge planske dokumentacije i programe za njihovo provođenje,
 • pripremanje propisa o pristupanju, donošenju i provođenju prostorne i urbanističke dokumentacije i drugih akata iz svoje nadležnosti,
 • regulisanje uređenja i korištenja kantonalnog građevinskog zemljišta,
 • utvrđivanje, zahvatanje i usmjeravnje zemljišne rente, koja nastaje na zemljištu u svrhu njegovog korištenja,
 • regulisanje i zaštitu kulturno-historijskog i privrednog naslijeđa na kantonalnom nivou,
 • predlaganje i provođenje stambene problematike, uključujući i regulisanje i obezbjeđenje stanovanja,
 • organizovanje održavanja stambenih zgrada i stanova na kojima postoji pravo vlasništva Kantona,
 • održavanje i izgradnju stambenih objekata,
 • regulisanje i obezbjeđenje uslova za sanaciju i obnovu porušenih i oštećenih stambenih objekata i stanova,
 • nadzor nad radom kantonalnog stambenog fonda,
 • koordiniranje rada sa resornim ministarstvima u Vladi kantona na izradi i utvrđivanju koncepta i programa obnove i razvoja, kao i sa humanitarnim organizacijama čija se djelatnost odnosi na obnovu ratom porušenih objekata i izgradnju infrastrukturnog sistema,
 • koordinaciju i pomoć općinama u izradi programa obnove i razvoja,
 • davanje saglasnosti i praćenje realizacije projekata obnove i razvoja koje realizuju međunarodne organizacije,
 • sudjelovanje u utvrđivanju globalne strategije razvoja Federacije i Kantona,
 • predlaganje i provođenje politike koja se tiče regulisanja očuvanja i unapređenja okoline,
 • utvrđivanje i obezbjeđivanje dobara u općoj upotrebi, dobara od općeg interesa (rekreativni, turistički i sportski centri, parkovi),
 • ekologija (zaštitu okoline-vazduha, tla, vode, zaštite od buke, urbanog zelenila, šuma),
 • inspekcijski nadzor iz nadležnosti Ministarstva,
 • predlaganje i provođenje politike koja se tiče regulisanja i zadovoljavanja komunalnih potreba građana i javnih službi,
 • utvrđivanje programa i obezbjeđivanje uslova za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i funkcionisanje objekata zajedničke komunalne potrošnje u okviru javnih preduzeća,
 • zadovoljavanje komunalnih potreba-programiranje izgradnje i funkcionisanje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, distribucija električne energije, komunalna higijena, parkovi i zelene površine, tržnice i pijace, gradska groblja, sanitarne deponije i dr.) od primarnog značaja za Kanton,
 • nadzor nad radom komunalnih preduzeća,
 • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti,
 • upravno rješavanje,
 • vršenje drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonom koji se odnose na nadležnost Kantona u ovoj oblasti.
Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.