Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
J A V N I P O Z I V za dostavljanje prijedloga projekata udruženja koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu

Na osnovu Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 03-14-568/19 od 16.05.2019.godine, o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2019.godinu, Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  o b j a v lj u j e:

 

J A V N I  P O Z I V

za dostavljanje prijedloga projekata udruženja koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu

I

Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za finansiranje/sufinansiranje projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoline u svrhu ostvarivanja ciljeva Programa utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transfer neprofitnim organizacijama za 2019.godinu.

 

II

Sredstva po ovom Javnom pozivu Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (u daljem tekstu: Ministarstvo) se raspodjeljuju za finansiranje/sufinansiranje projekata koji imaju za cilj:

 1. Povećanje i osnaživanje učešća organizacija civilnog društva u procesu očuvanja, zaštite i unapređivanja stanja okoline, kao i stvaranje boljih uslova života.
 2. Podsticanje organizovanih akcija nevladinih organizacija koje se bave zaštitom okoline (edukacija, prevencija, čišćenje i sanacija okoline, poboljšanja energetske efikasnosti i sl.).
 3. Uređenje javnih površina (eko zone, eko parkovi i sl.).
 4. Podržavanje programa zaštite razvoja različitih prirodnih dobara.

 

III

Zahtjev za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata mogu podnijeti samo udruženja koja su registrovana u Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona (kao i organizacije i udruženja  koja su registrovana u skladu sa zakonom na entitetskom ili državnom nivou, a koja imaju sjedište, djeluju, rade i implementiraju projekte na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde) sa razrađenim programima usmjerenim na realizaciju ciljeva proizišlih iz namjene ovih sredstava. Sredstva za programe i projekte udruženja će se dodjeljivati na osnovu Javnog poziva koji se objavljuje na RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, oglasnoj ploči Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i na web stranici Ministarstva.

 

IV

Prijedlog raspodjele i isplate ovih namjenskih sredstava vršit će se u skladu sa općim i posebnim kriterijima. Ministarstvo će putem Komisije, koju Rješenjem imenuje Ministar, na osnovu utvrđenih kriterija vršiti procjenu i vrednovanje podnešenih projekata i zahtjeva za dodjelu sredstava za njihovu realizaciju. Odluku o odobravanju sredstava na prijedlog Ministarstva donosi Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a isplatu odobrenog iznosa novčanih sredstava nosiocima projektnih aktivnosti izvršiće Ministarstvo za finansije.

Korisnici programa su dužni odobrena sredstva namjenski utrošiti u skladu sa dostavljenim finansijskim planom i u roku od šest mjeseci Ministarstvu podnijeti završni i narativni finansijski izvještaj.

V

Kriteriji za dodjelu sredstava

 

Opći kriteriji za odobravanje sredstava za finansiranje/sufinansiranje projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoline su:

 

 • da predloženi projekat tretira oblast iz nadležnosti rada Ministarstva,
 • da su predloženi projekti podneseni u predviđenom roku (prema datumu slanja naznačenom na pošiljci ili prijemnom pečatu Ministarstva),
 • da u sklopu prijave imaju sve potrebne dokumente – priloge potpisane i ovjerene od strane ovlaštenih lica, a neće se razmatrati nepotpune i neispravno popunjene prijave i one koje ne stignu u propisnom roku,
 • da se projekat realizuje na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
 • da vrijednost projekta ne prelazi iznos sredstava planiranih za te namjene u budžetu Ministarstva za 2019.godinu, a u suprotnom prijedlog projekta mora sadržavati dokaz da su već obezbjeđena nedostatna sredstva za njegovu realizaciju (sufinansiranje),
 • da udruženja koja apliciraju imaju usvojen Izvještaj o utrošku sredstava za 2018. god kod nadležnog Ministarstva.

 

Posebni kriteriji za odobrenje sredstava za finansiranje/sufinansiranje  su:

 • da projekat povećava i osnažuje učešće organizacija civilnog društva u procesu očuvanja, zaštite i unapređivanja stanja okoline, kao i stvaranje boljih uslova života,
 • da projekat podstiče organizovane akcije nevladinih organizacija koje se bave zaštitom okoline (edukacija, prevencija, čišćenje i sanacija okoline, poboljšanje energetske efikasnosti i sl.),
 • da projekat doprinosi uređenju javnih površina (eko zone, eko parkovi i sl.),

–     da predloženi projekat doprinosi zaštiti različitih prirodnih dobara i

–     da se predloženi  program realizuje uz pomoć više sufinansijera.

 

Bodovni kriterijiMinistarstvo će putem Komisije vršiti procjenu  podnešenih projekta i programa ocjenama od 1 do 5 prema  slijedećim kriterijima:

 • Hitnost realizacije projekta ,
 • Dugoročnost efekata projekta,
 • Kvalitet projekta, u smislu detaljnog obrazloženja njegove realizacije i troškova,
 • Održivost projekta, u smislu kontinuiteta projeknih aktivnosti u budućnosti,
 • Ekonomičnost projekta,
 • Broj osoba obuhvaćenih programom, odnosno da će korist od njegove realizacije imati više osoba,
 • Finansijski kriterij (finansiranje ili sufinansiranje/projekti kojima se predviđa sufinansiranje će biti ocjenjeni većom ocjenom).

 

Kriteriji neprihvatljivosti za učešće u ProgramuPrilikom procjene neće se razmatrati projekti i programi:

 • koji nisu podneseni u predviđenom roku (prema datumu slanja naznačenom na pošiljci ili prijemnom pečatu Ministarstva),
 • udruženja čiji su projekti i programi prethodno finansirani iz sredstava budžeta Ministarstva, a za koje nisu u roku dostavljeni izvještaji o realizaciji.

VI

Potrebna dokumentacija

 

Udruženja uz Obrazac za prijavu projekata obavezno prilažu:

–    Rješenje o upisu u Registar kod Ministarstva za pravosuđa, uprave i radne odnose

BPK-a Goražde ili drugog nadležnog organa u FBiH ili BiH, čije je sjedište  na području BPK-a Goražde (originali ili ovjerena kopija),

 • Uvjerenje o poreznoj registraciji (original ili ovjerena kopija),
 • Karton deponovanih potpisa iz banke osoba odgovornih za finansije u udruženju ili kopiju ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa – ugovor sadrži ID broj udruženja i imena osoba ovlaštenih za finansije u udruženju (original ili ovjerena kopija),
 • Detaljan program ili projekat za koji se traže sredstva,
 • Finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima,
 • Dinamički plan realizacije projekta,
 • Podatke o stručnoj spremi nosioca realizacije projekta.

Originali ili ovjerene kopije dokumenata koji se prilažu uz prijavu ne smiju biti stariji od šest (6) mjeseci.

VII

Prijava na Javni poziv se podnosi na posebnom Obrascu za prijavu projekata koji je sastavni dio ovog Javnog poziva. Obrazac za prijavu projekata dostupan je na web stranici Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  (www.bpkg.gov.ba) i u prostorijama Ministarstva – kancelarija broj 19. Dodatne informacije se mogu dobiti svakim radnim danom na broj telefona 038/224-257.

Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zadržava pravo poništenja ovog Javnog poziva do odabira korisnika sredstava, bez obaveza pismenog ili usmenog obrazloženja, kao i bez obaveza snošenja troškova za podnošenje zatjeva po  ovom pozivu.

Popunjeni Obrazac za prijavu projekata sa svim prilozima podnosi se Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u zatvorenoj koverti, a predaje putem protokola Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  ili pošte na adresu:

 

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE

MINISTARSTVO ZA URBANIZAM,  PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE BPK-a GORAŽDE

KOMISIJA ZA PROCJENU PROJEKATA Ul. 1. Slavne Višegradske brigade br.2a

73 000 Goražde

 

Pod naznakom:

„Ne otvaraj -Prijava na Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata udruženja za  finansiranje/sufinansiranje iz Budžeta Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  za 2019. godinu“

VIII

Javni poziv ostaje otvoren od 21.10. do 30.10.2019. godine do 16,00 sati i bit će objavljen na službenoj oglasnoj ploči Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Broj: 09-14-450/19                                                                                 M I N I S T A R

Goražde, 17.10.2019. godine

Bojan Krunić

 

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE

MINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE

______________________________________________________________________________

 

 

O B R A Z A C

za dostavljanje prijedloga projekata udruženja koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  za 2019. godinu

 

 1. PODACI O PODNOSIOCU PRIJAVE
Naziv udruženja:  

 

Adresa udruženja/organizacijske jedinice udruženja:
Tel./fax./e-mail :
Ime i prezime osobe koja predstavlja udruženje:
Identifikacijski broj udruženja:
Program i ciljevi rada udruženja:
Naziv banke i broj transakcijskog računa organizacije/udruženja:

 

 

 1. OPIS PROJEKTA KOJIM SE APLICIRA
Naziv projekta:

 

Cilj projekta:

 

 

Ukupan iznos potreban za realizaciju projekta:
Iznos koji se traži od Ministarstva:
Iznos koji se traži od drugih donatora:
 Iznos vlastitih sredstava angažiranih u realizaciju projekta:
Planirani početak realizacije projekta:
Planirani završetak realizacije projekta:
Područje realizacije projekta :
Ciljne grupe (kome je namijenjen projekat):  
Partneri ili ostali učesnici u realizaciji projekta ( ako ih ima):

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:                                                       M.P.                           ___________________________

(potpis podnosioca projekta)

 

 

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.