Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Stručna rasprava o nacrtu Prostornog plana za područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2008.-2028. godine
Datum: 21.05.2014.

Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o b j a v lj u j e:

 

J A V N I  P O Z I V

 

za Stručnu raspravu o nacrtu Prostornog plana za područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2008.-2028. godine.

Stručnu raspravu će održati Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kao nosilac pripreme Plana  u saradnji sa nosiocem izrade Plana „Urbis-centar“ d.o.o. Banja Luka.

Stručna rasprava će se održati dana 22.05.2014. godine (četvrtak) u 13.00 časova u Sali Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, I Slavne višegradske brigade 2a, u Goraždu.

Na stručnoj raspravi će se razmatrati stav nosioca izrade Plana o primjedbama, prijedlozima i mišljenjima prikupljenim tokom javne rasprave o nacrtu Prostornog plana.

Na stručnu raspravu su službeno pozvani ovlašteni stručni predstavnici organa uprave, upravno-stručnih organizacija i agencija nosilaca javnih ovlaštenja – sudionika planiranja a takođe se pozivaju i sva zainteresovana pravna i fizička lica da svojim prisustvom uzmu učešća u navedenoj Stručnoj raspravi.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u Nacrt Prostornog plana i Stavove nosioca izrade Plana o mišljenjima i primjedbama na nacrt Prostornog plana  u prostorijama Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Tekstualni i grafički dio Nacrta Prostornog plana i Stavovi nosioca izrade Plana o mišljenjima i primjedbama na nacrt Prostornog plana se takođe mogu naći na web stranici Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde: http://mu.bpkg.gov.ba/ .

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.