Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga izrade Kantonalnog akcionog plana za zaštitu okoliša (KEAP) Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016.-2022.
Datum: 21.12.2015.

1327406709

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:35/05), te na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) i Izvještaja Komisije za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga izrade Kantonalnog akcionog plana za zaštitu okoliša (KEAP) Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016.-2022. godina”, broj: 09-23-107-35/15 od 14.12.2015. godine, Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, d o n o s i:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se kao najbolje ocijenjena ponuda broj: 09-23-483/15 od 14.12.2015.godine, koju je za pružanje usluga izrade Kantonalnog akcionog plana za zaštitu okoliša (KEAP) Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016.-2022. godina putem Konkurentskog zahtjeva dostavio ponuđač “ENOVA” d.o.o. Sarajevo, ul. Podgaj 14/1 Sarajevo sa ponuđenom cijenom od 40.429,35 KM u koju je uračunat PDV.

Član 2.

Prijedlog ugovora o izradi KEAP-a dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču “ENOVA” d.o.o. Sarajevo u roku od 10 dana od dana okončanja postupka javne nabavke.

Član 3.

Ova Odluka objaviće se na web stranici: www.mu.bpkg.gov.ba, istovremeno sa upućivanjem Odluke ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama u BiH.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom njene objave na službenoj oglasnoj ploči Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka nabavke usluga izrade dokumenta “Kantonalni akcioni plan za zaštitu okoliša (KEAP) Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016.-2022. godina”, broj: 09-23-107-29/15 od 20.11.2015. godine. Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 50.000,00 KM.

Dana 30.11.2015. godine pod brojem: 802-7-2-3-3-3/15 na Portalu javnih nabavki objavljen je Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda. Nakon objave Konkurentskog zahtjeva tenderska dokumentacija je, na osnovu zahtjeva za dostavljanje iste, upućena elektronskom poštom na sedam adresa.

Po isteku roka za dostavljanje ponuda, Komisija za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača je izvršila javno otvaranje ponuda. Ponudu je dostavio jedan ponuđač – „Enova““ d.o.o. Sarajevo pod brojem: 09-23-483/15 od 14.12.2015. godine. Ponuđena cijena je iznosila 40.429,35 KM, sa uračunatim PDV-om. „Enova““ d.o.o. Sarajevo je nosilac ponude u ime Konzorcija kojeg čine Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo i “Enova” d.o.o. Sarajevo, pri čemu su ispunjeni svi uslovi traženi tenderskom dokumentacijom.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je ponuđač dostavio ponudu pravilno i potpuno u skladu sa kriterijima iz Konkurentskog zahtjeva, te da je ponuda tehnički zadovoljavajuća i ponuđena cijena prihvatljiva.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, odlučeno je kao u dispozitivu.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
MINISTARSTVO ZA URBANIZAM,
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU
OKOLINE BPK-a GORAŽDE

MINISTAR Slobodan Janković dipl.ing.građ.

Broj: 09-23-107-36/15
Goražde, 18.12.2015. godine

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.