Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održao prvu redovnu, konstituirajuću sjednicu
Razmatrana trenutna situacija na području BPK Goražde s aspekta ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća te date preporuke svim pravnim i fizičkim licima, organima civilne zaštite i vlasti, javnim preduzećima i institucijama da budu u stanju pripravnosti
Datum: 17.01.2023.

Prvu redovnu, konstituirajuću sjednicu održao je danas Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kojom je predsjedavao novimenovani predsjedavajući Skupštine BPK Goražde Muradif Kanlić koji ujedno obavlja i funkciju komandanta Štaba, a sjednici je prisustvovao i gradonačelnik Grada Goražde Ernest Imamović.

Pored upoznavanja članova Štaba s propisima kojim se utvrđuje djelokrug rada, nadležnost i druga pitanja koja se tiču funkcionisanja i rada, razmatrana je i trenutna situacija na području BPK Goražde s aspekta ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi eventualno mogle ugroziti ljude i materijalna dobra, s akcentom na prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda, te obavještenje Agencije za vodno područje rijeke Save o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period od 17.01. do 20.01.2023. godine, u kojem se  navodi  da se na području Bosne i Hercegovine, uključujući naročito područje BPK Goražde, u narednih tri dana očekuju  obilne kišne padavine praćene jakim udarima vjetra, koje mogu prouzrokovati pojavu klizišta, pojavu bujičnih voda, izlijevanje rijeka iz korita i poplave.

„Zvanično smo upozoreni da se u periodu od 17 do 20. januara 2023.godine, predviđaju obilne kišne padavine koje mogu dovesti do povećanja svih vodostaja na području našeg kantona, a koji mogu dovesti do mogućih poplava. Stanje nije alarmantno, a ukoliko dođe do mogućih problema, svi pripadnici u sistemu zaštite i spašavanja poduzimat će se odgovarajuće mjere u cilju  zaštite ljudi i materijalnih dobara “- v.d. direktora Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde Ramo Živojević.

Kantonalni štab civilne zaštite BPK Goražde dao je preporuke svim pravnim i fizičkim licima da preventivno radi zaštite ljudi i materijalnih dobara, ODMAH u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, preduzmu sve neophodne preventivne mjere zaštite od prirodnih nesreća koje mogu nastati u narednim danima. Na ovaj način će se stvoriti pretpostavke za efikasniji odgovor svih subjekata sistema zaštite i spašavanja na nadolazeće opasnosti, odnosno ublažavanje mogućih negativnih posljedica.

Posebno se preporučuje organima civilne zaštite (upravi, službama i štabovima) BPK Goražde, Grada Goražda, Općine Foča FBiH i Općine Pale FBiH, kao i svim organima vlasti BPK Goražde i JLS iz sastava BPK Goražde, javnim preduzećima i drugim institucijama, da sve svoje raspoložive resurse (ljudske i materijalne) stave u stanje pripravnosti kako bi u slučaju potrebe bile spremne kao snage prvog odgovora, da u skladu sa svojim obavezama po planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, mogu adekvatno reagovati u slučaju nadolazeće opasnosti.

Pored toga, data je preporuka organima civilne zaštite da kontinuirano obilaze sve „kritične tačke“ (poznate iz ranijih sličnih situacija) i po potrebi preduzimaju sve neophodne mjere kako bi se preduprijedile moguće teže posljedice.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.